Krstiteľnica (baptisterium) je miesto, kde sa udeľuje krst. Je to najdôležitejšia sviatosť, v ktorej sa z duše krsteného katechumena zmýva dedičný hriech a on sa stáva Božím synom (dcérou) a členom Katolíckej cirkvi. Pokrstený kresťan môže prijímať ostatné sviatosti.

Dómska krstiteľnica je z bronzu a má tvar kalicha. Jej spodná časť, vysoká 92 cm, je najstarším objektom katedrály. Z kruhového nápisu na jej vrchnom okraji, ktorý je prerušovaný symbolmi štyroch evanjelistov, možno dedukovať, že v utorok pred dňom mučeníka sv. Víta, roku Pána 1409, darovalo toto dielo Chrámu sv. Martina mesto Prešporok. Je zaujímavé, že až po polstoročí, teda v roku 1452, bol konsekrovaný terajší chrám, pamiatkou čoho je fragment konsekračného kríža na stene v blízkosti krstiteľnice.

Krstiteľnica je postavená na osemhrannom podstavci, typickom tvare baptistérií od prvých storočí kresťanstva. Symbolizuje to nedeľu ako „ôsmy deň“, nový deň zmŕtvychvstania.

Vrchná časť krstiteľnice vznikla až v roku 1878. 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať