Teologická fakulta a kňazský seminár (Kapitulská č. 26)

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Študuje sa tu filozofia, systematická a praktická teológia, pedagogika, biblické vedy a jazyky, kanonické právo, cirkevné dejiny, liturgia a hudba. Fakulta je schválená Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme a spolupracuje s inými teologickými inštitúciami doma i v zahraničí. Súčasťou fakulty sú teologické inštitúty v Nitre a v Badíne pri Banskej Bystrici. Študentom sa ponúka vzdelávanie v bakalárskom, magisterskom i doktorandskom stupni programu Katolícka teológia.

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda sídli v tej istej budove. Formuje adeptov kňazstva z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy po stránke ľudskej, duchovnej a intelektuálnej. Slúži k tomu seminárny program, ktorý pozostáva zo sv. omše, spoločnej aj individuálnej modlitby, samoštúdia, života v komunite a aj v silenciu (posvätné ticho).

 

Kongregácia sestier premonštrátok (Kapitulská č. 19)

V Prepoštskom paláci bola v rokoch 1936 až 2011 časť priestorov kňazského seminára. Dnes sú tu ubytované už len rehoľné sestry premonštrátky.

Kongregácia sestier premonštrátok vznikla v roku 1902 na Svätom Kopečku, čím sa obnovil premonštrátsky spôsob života sestier, ktorý zanikol rušením kontemplatívnych spoločenstiev v dobe vlády Jozefa II. Prvé sestry boli formované v kontemplatívnom kláštore sestier premonštrátok v Krakove. Nakoľko v tej dobe nebolo možné založiť kontemplatívnu klauzúrnu komunitu, vzniká Kongregácia, ktorá preberá vonkajšiu činnosť, ale ponecháva si a zdôrazňuje kontemplatívne prvky. Sestry zakladali materské školy, detské domovy, domovy mládeže a domov dôchodcov, neskôr zriadili vlastný exercičný dom. Menšie komunity sestier pôsobili tiež na biskupstvách a v kňazských seminároch. Postupne preberali aj ďalšie úlohy vo výchove mládeže a v sociálnej službe. Pri všetkej tejto práci kládli dôraz na život modlitby a život v spoločenstve. Nová Kongregácia sa rýchlo rozrastala a mnohé povolania prichádzali aj zo Slovenska.

Od svojho príchodu na Kapitulskú ulicu v roku 1936 sú v časti Prepoštského paláca ubytované rehoľné sestry premonštrátky. Prišli sem na pozvanie trnavského biskupa Pavla Jantauscha pracovať do kňazského seminára. Okrem toho v rokoch 1940 až 1945 tri sestry pôsobili aj na blízkej apoštolskej nunciatúre (Emericanum), kde viedli domácnosť. V kňazskom seminári pôsobili do roku 1950, kedy bolo ich pôsobenie násilne ukončené štátnym zásahom, ktorý mal za cieľ likvidáciu rehoľného a vôbec náboženského života na našom území. V roku 1968 sa sestry do seminára vrátili, pôsobili v kuchyni, v kancelárii a v upratovaní. Postupom rokov niektoré práce opäť prevzali laici, počet sestier sa menil z 24 na 4 sestry v súčasnosti. Všetky sestry, ktoré tu pôsobili, boli veľmi vďačné Pánovi, že mohli pobudnúť kratšie či dlhšie na tomto mieste a svojou prácou, modlitbou a obetou prispieť pri formácii nových kňazských povolaní.  

V súčasnosti objekt Prepoštského paláca plní funkciu obslužného priestoru seminára a čaká na rekonštrukciu.

 

Aula Benedikta XVI. (Kapitulská č. 24)

Konajú sa tu pravidelné slávnostné podujatia Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty, otvorenie a ukončenie školského roku, promócie, konferencie a verejné prednášky. Socha rímskeho právnika (Cicero), ktorá zdobí jej priečelie, pochádza z obdobia, kedy v budove Teologickej fakulty sídlila Právnická fakulta (1921 - 1936). Na pamiatku vzácneho hosťa, prefekta Posvätnej kongregáce pre náuku viery, kardinála Jozefa Ratzingera (neskoršieho pápeža Benedikta XVI.), ktorý navštívil pôdu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 2. apríla r. 1992 a v jej aule sa prihovoril pedagógom a poslucháčom, nesie s jeho súhlasom od 15.12.2015 názov Aula Benedikta XVI. 

 

Redakcia rádia Lumen (Kapitulská č. 22)

V budove vedľa auly (Kapitulská ul. č. 22) pribudla v roku 2015 redakcia slovenského katolíckeho Rádia Lumen. Viac informácií o tomto informačnom médiu nájdete na: http://www.lumen.sk/   

 

Knižnica Teologickej fakulty (Kapitulská č. 15)

Od roku 2011 tu sídli knižnica Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. Odborná i laická verejnosť tu môže študovať ale aj zapožičať si odbornú aj duchovnú literatúru a časopisy.

 

Emericanum – Arcidiecézne centrum mládeže (Kapitulská č. 20)

V budove Emericana – bývalého tzv. Malého seminára, ktorú dal postaviť arcibiskup Imrich Lósy, sídli dnes Arcidiecézne centrum mládeže a Bratislavská animátorská škola. Animátorská škola je riadne akreditovaná vzdelávacia inštitúcia, ponúkajúca ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania. Ponúka základný formačný kurz pre nových animátorov na pomoc farskej pastorácii. Absolventi získajú Osvedčenie o získanom vzdelávaní s celoštátnou platnosťou od Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže a Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity od Rady pre mládež a univerzity KBS.

 

Televízia LUX (vchod z Prepoštskej ul. č. 5)

Televízia LUX je slovenská katolícka televízia, ktorá prináša kvalitný program so zameraním na duchovné a hlboko ľudské hodnoty. Jej poslaním je prinášať radosť a nádej. V čase, keď sú ľudia zaplavení množstvom informácií a často znechutení plytkosťou a bulvárnosťou, ponúkame kanál rodinnej televízie, s ktorou sa diváci budú cítiť dobre a s radosťou si ju zapne dieťa, dospelý i starší človek. Ambíciou televízie LUX je budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok šírenia pokoja a povzbudenia. TV LUX začala vysielať 4.mája 2008, viac informácií o televízii nájdete na www.tvlux.sk

 

Diecézny katechetický úrad (vchod z Prepoštskej ul. č. 12)

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy riadi a usmerňuje všetky katechetické činnosti v diecéze, teda tie, ktorých cieľom je vychovávať a vzdelávať členov Cirkvi vo viere. Úlohou úradu je analyzovať situáciu v diecéze vzhľadom na výchovu vo viere, organizovať katechetické činnosti, podporovať formáciu katechétov, pripravovať katechetické pomôcky, rôzne materiály a literatúru atď.

 

Konferencia biskupov Slovenska (Kapitulská č. 11)

Konferencia biskupov Slovenska je právnická osoba, zriadená Apoštolskou stolicou. Je to zhromaždenie biskupov, ktorého členmi sú všetci diecézni biskupi územia Slovenskej republiky a im podľa práva na roveň postavení, biskupi koadjútori a pomocní biskupi a ostatní titulárni biskupi, ktorí na tomto území alebo mimo neho plnia osobitnú úlohu, zverenú im Apoštolskou stolicou alebo Konferenciou biskupov na spoločné dobro krajiny. Konferenciu biskupov Slovenska tvoria: plenárne zasadanie, stála rada, generálny sekretariát, rada pre ekonomické záležitosti, ako aj komisie a rady ustanovené Konferenciou na vymedzený cieľ.

 

Slovenská katolícka charita  (Kapitulská č. 18)

Slovenská katolícka charita ako mimovládna organizácia poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Jej snahou je prostredníctvom profesionálnej pomoci a vďaka podpore darcov čo najviac znižovať počet ľudí na Slovensku aj v zahraničí, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi, či už hmotnej, sociálnej alebo v oboch súčasne. Pre zvýšenie efektivity charitatívnej činnosti na Slovensku vstupuje aj do legislatívneho procesu a spolupracuje so zahraničnými partnermi.

 

Farský úrad (Kapitulská č. 9)

Farnosť je územné ohraničené spoločenstvo veriacich, o ktoré sa stará farár, pod dohľadom diecézneho biskupa. Farár okrem úlohy predsedať liturgickému zhromaždeniu vo farnosti, vedie evidenciu o príslušníkoch svojej farnosti (farníkoch) vo farskej kancelárii vedie matriku pokrstených, matriku sobášených i matriku zomrelých. Cirkevnoprávnu jurisdikciu má farár nad celým územím farnosti, ktorú spravuje. V priestoroch budovy farského úradu na Kapitulskej 9 je byt farára, kaplána, diakona a niekoľko výpomocných duchovných, ktorí sú poverení rôznymi úlohami v arcidiecéze. 

 

Zvrchovaný rád maltézkych rytierov (Kapitulská č. 9)

V budove farského úradu sídli veľvyslanectvo Zvrchovaného rádu maltézkych rytierov, ktorý bol vždy uznávaný štátmi ako nezávislý subjekt medzinárodného práva. Je to katolícky rád, ktorý má sídlo v Ríme. Zrod rádu siaha do roku 1048. Kupci z mestskej republiky Amalfi získali od egyptského kalifa povolenie postaviť kostol, kláštor a nemocnicu, aby sa mohli starať o pútnikov vo Svätej zemi. Rád sv. Jána z Jeruzalema ako mníšska komunita začal prevádzkovať nemocnicu a stala sa nezávislým pod vedením jej zakladateľa blahoslaveného Gerharda. Bulou z 15. februára 1113, pápež Paskal II. potvrdil pôsobenie nemocnice, odvtedy spadala pod Svätú stolicu a slobodne si volila predstavených. V Čase križiackych výprav sa členovia rádu stali okrem nemocničnej misie aj obrancami kresťanskej viery. Po porážke križiakov pod vedením veľmajstra odišli na ostrov Rodos a neskôr boli nútení v 16. storočí odísť na Maltu, kde založili hlavné mesto Valettu. Johaniti vybudovali správny aparát a Malta sa pod ich vedením stala suverénnym štátom. Pred Napolenom rád kapituloval. V roku 1879 ho obnovil pápeź Lev XIII. A dnes je výlučne dobročinnou organizáciou, má mnoho pobočiek v kresťanských štátoch.

Na Slovensku rád svoju činnosť započal po roku 1989 a bol oficiálne zaregistrovaný ako nezisková organizácia v roku 2005. Má okolo 30 členov a okolo 60 dobrovoľníkov. Venuje sa zdravotnej a dobročinnej starostlivosti v rámci projektoch na Slovensku. Znakom rádu je v červenom poli biely osemramenný kríž, číslo osem symbolizuje osem Ježišových blahoslavenstiev z Reči na vrchu.

 

Katolícke noviny (Kapitulská č. 5)

Katolícke noviny patria k najstarším periodikám na Slovensku. Prvé číslo vyšlo v r. 1849 v Budapešti a s rôznymi obmenami vychádzali do roku 1907. Znovu začali vychádzať na sviatok Krista Kráľa v roku 1940 ako oficiálny orgán Katolíckej akcie. Po jej zrušení sa stal vydavateľom Spolok sv. Vojtecha. Vychádzajú v týždennom intervale a ponúkajú informácie zo života v Cirkvi a z diania v spoločnosti, na Slovensku i vo svete, v tlačenej aj elektronickej verzii. Určené sú nielen kresťanom – katolíkom ale všetkým ľuďom dobrej vôle všetkých vekových kategórií. Aj dnes Katolícke noviny patria medzi najčítanejšie slovenské týždenníky.

 

Ochrana osobných údajov

Obsah webu: © Farnosť sv. Martina, Banner: © foto: Štefan Komorný 2015, Webdesign © vyvojar9@gmail.com 2015

Vyhľadať